Reglement

De Gentsche Geokasing Sosseteit VZW (“wij”) stellen informatie en middelen ter beschikking om onze evenementen vlot te laten verlopen en voor u zo aangenaam mogelijk te maken. Wij kunnen het evenwel niet genoeg benadrukken dat ze in geen enkel opzicht een snelheidswedstrijd zijn en dat uw veiligheid en die van allen rondom u ten alle tijde primeert. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke lichamelijke of materiële schade die u oploopt bij deelname aan onze evenementen. U bent zelf verantwoordelijk.

Daarom volgende informatie en richtlijnen : De veiligheid primeert altijd en de richtlijnen van de overheden moeten rigoureus gevolgd worden.

  • Het verkeersreglement dient gerespecteerd te worden. Het is verboden op de openbare weg te lopen, behalve om deze over te steken. Indien geen voetpad voorhanden is : uiterst links en achter elkaar te lopen zodat u het verkeer ziet komen.
  • Mocht er zich toch een ongeval voordoen en zijn gewonden dan volgt u deze regels:
    • Bij lichtgewonden begeeft u zich naar het vertrekpunt. Daar is EHBO materiaal aanwezig. Indien niet mogelijk, contacteer dan de organisatie voor ondersteuning.
    • Bij zwaargewonden belt u eerst het noodnummer 112 , dan kan u de organisatie verwittigen (doorgeven naar waar eventuele gekwetsten zijn overgebracht). Ga zo snel mogelijk naar een gemakkelijk bereikbare plaats voor ziekenwagen en of andere hulp tenzij je denkt dat het slachtoffer beter niet wordt verplaatst. Gezond verstand is hier uw beste raadgever. Geef duidelijk weer waar je bent; dit kan met coördinaten, maar ook door duidelijke merkpunten weer te geven (kerk, straatnamen, kruispunt, …) of een andere duidelijke ontmoetingsplaats af te spreken. Als je met drie personen bent of meer, dan blijft er minstens 1 persoon bij de gekwetste.
  • Respecteer privaateigendommen. Het is verboden privé-eigendom te betreden.
  • Laat geen afval achter op de openbare weg. Gelieve al uw afval te deponeren op de daarvoor voorzien plaatsen of bij te houden tot je het kan wegwerpen.
  • Heb respect voor de natuur en andere openbare zaken. Alle nodige voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen om te voorkomen dat enige schade wordt toegebracht aan bomen, aanplantingen, planten en zaailingen, sloten en greppels, wegen, paden en brandkranen, omheiningen, paviljoenen, bergplaatsen, barakken, en schuilplaatsen en in het algemeen aan het bos, zijn toebehoren, zijn fauna en flora.
  • Alle nodige voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen voorkomen van brand. De meest strikte voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden om gelijk welke brand te vermijden, te weten: sigaretten, sigaren en lucifers uitdoven alvorens ze weg te werpen. Het is verboden open vuren aan te leggen. Het is verboden te roken in beboste zones.Bij vaststelling van een brand, onmiddellijk de nodige maatregelen treffen om deze te bestrijden en de brandweer te verwittigen op nummer 112.